Praha, 3. ledna 2022

Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do prvního ročníku oboru 78-42-M/06 - Kombinované lyceum. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 20.

Stanovuji následující jednotná kritéria přijímání: budou přijati uchazeči na základě souhrnného zisku bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.


Jednotná přijímací zkouška se koná v termínu 12. a 13. dubna 2022, náhradní termín se koná 10. a 11. května 2022.

Osoby, které splňují zákonné podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury (získaly předchozí vzdělání na škole mimo území ČR) budou v této části zkoušky hodnoceny komisí na základě pohovoru.

Stanovuji školní přijímací zkoušku, která se bude konat v úterý 19. dubna 2022 a v pátek 22. dubna 2022.

Školní přijímací zkouška již neobsahuje žádný test, jedná se o interakci ve skupině a samostatný písemný projev (úvaha).


Body uchazečům přidělí nejméně tříčlenná komise pedagogů jmenovaná ředitelem školy na základě:

  ● sledování účasti uchazeče na společných aktivitách během přijímací zkoušky 

  ● osobního pohovoru s uchazečem

V obou formách bude komise hodnotit zejména:

  ● studijní předpoklady uchazeče

  ● aktivní přístup ke studiu, životu na škole i v mimoškolních aktivitách

  ● schopnosti spolupráce ve skupině


Ke studiu je možné přijmout pouze uchazeče, kteří splní předpoklady stanovené právními předpisy:

  ● Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky předložením vysvědčení z posledního ročníku a posledního pololetí (předkládá se při zahájení vzdělávání na střední škole).

  ● Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.

  ● Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání.

Mgr. Štěpánka Rajchlová

ředitelka školyŠkolní přijímací zkouška

obor vzdělání 78 - 42 - M/06

Tento rok vyhlašujeme školní přijímací zkoušky bez státní zkoušky Cermat  Školní přijímací zkouška

dle letošní úpravy nařízení vlády

Cílem školní přijímací zkoušky je vyhodnotit, zda je pro uchazeče vhodná zamýšlená koncepce školy a metody školní práce.

1) test studijních předpokladů - čas: 60 minut - podíl na celkovém hodnocení: 30%

 • Čeká vás zábavný test, na který nepotřebujete žádné encyklopedické znalosti, jen chuť vyplnit zajímavé otázky a dozvědět se něco o sobě :-).

2) vlastní úvaha sepsaná na zadané téma - čas: 60 minut - rozsah min. 1 A4 - podíl na celkovém hodnocení: 30%

 • Jedná se o slohový útvar, s nímž jste se jistě setkali. Zajímá nás váš způsob uvažování nad zajímavým tématem, ne pravopis či počet odstavců :-).

3) práce ve skupině na zadané téma + společná prezentace vypracovaného skupinového úkolu - čas na práci ve skupině 40 min., čas na prezentaci: dle počtu uchazečů/potřeby - podíl na celkovém hodnocení: 40%

 • Můžete očekávat zábavné setkání s budoucími spolužáky, s nimiž se pokusíte na místě vyřešit zadaný úkol a pak ho společně odprezentovat.

Pomůcky sebou: funkční tužka, propiska a barevné fixy

Stanovené body budou přidělovat pedagogové, kteří budou hodnotit zejména:

 • studijní předpoklady
 • aktivní přístup ke studiu, životu na škole i k mimoškolním aktivitám
 • schopnosti spolupracovat ve skupině
 • schopnost respektující komunikace

  Přijímací zkoušky na střední školy se řídí zejména zákonem podle § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb. tzv. školským zákonem a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podmínky přijímacích zkoušek na naší škole stanovila ředitelka školy rozhodnutím, ke stažení na stránkách školy..

Nastane-li skutečnost, která uchazeči brání vykonat zkoušku v uvedeném termínu, je nutné písemně požádat ředitelku školy o schválení termínu náhradní přijímací zkoušky. Žádost doloženou potvrzením příslušného orgánu (lékař apod.) je třeba odevzdat nejpozději před zahájením zkoušek v kanceláři školy.


KONTAKT

Naše Lyceum
Rostovská 1481/2a, 106 00 Praha 10

Telefonní číslo
+420 731 869 414

E-mail:

skola@naseskolapraha.cz