Termín odevzdání přihlášky k přijímacímu řízení

 • do 1. 3. 2021 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášku (osobně nebo poštou).

Termíny jednotných zkoušek:

 • 1. termín - 12. dubna 2021
 • 2. termín - 13. dubna 2021

Termíny jednotných zkoušek v náhradním termínu:

 • 1. termín - 12. května 2021
 • 2. termín - 13. května 2021


Ze zákona je součástí přijímacích zkoušek na maturitní obor vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (připravovaná organizací CERMAT). Při rozhodování o přijetí musí mít výsledky této zkoušky váhu minimálně 60 %. Protože jsme předvědčeni, že by o budoucnosti mladých lidí neměla rozhodovat výhradně aktuální schopnost vyplnit znalostní test, vypisujeme zároveň školní přijímací zkoušku.

Kritéria přijetí

Bude přijato až 20 uchazečů s nejvyšším souhrnným ziskem bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky:

 • písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk (maximálně 50 bodů, váha 30,1 %)
 • písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (maximálně 50 bodů, váha 30,1 %)
 • školní přijímací zkouška (maximálně 66 bodů, váha 39,8 %)

Není stanovena žádná minimální hranice zisku bodů nutná pro přijetí. Na přijímací řízení nemají vliv známky na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Školní přijímací zkouška

Cílem školní přijímací zkoušky je vyhodonotit, zda je pro uchazeče vhodná zamýšlená koncepce školy a metody školní práce.

V rámci školní přijímací zkoušky budou probíhat nejrůznější aktivity (zejména týmového charakteru) a osobní pohovor s uchazečem. Body budou přidělovat pedagogové, kteří budou hodnotit zejména:

 • studijní předpoklady uchazečů
 • aktivní přístup uchazečů ke studiu, životu na škole i k mimoškolním aktivitám
 • schopnosti uchazečů spolupracovat ve skupině

Termín přijímací zkoušky

 • pondělí 12. 4. 2021 od 9,00

Přijímací zkoušky na střední školy se řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. tzv. školským zákonem a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podmínky přijímacích zkoušek na naší škole stanovila ředitelka školy rozhodnutím, ke stažení níže.

Nastane-li skutečnost, která uchazeči brání vykonat zkoušku v uvedeném termínu, je nutné písemně požádat ředitelku školy o schválení termínu náhradní přijímací zkoušky, který bude ve středu 12.5.2021 od 9,00. Žádost doloženou potvrzením příslušného orgánu (lékař apod.) je třeba odevzdat nejpozději před zahájením zkoušek v kanceláři školy.KONTAKT

Naše Lyceum
Rostovská 1481/2a, 106 00 Praha 10

Telefonní číslo
+420 731 869 414

E-mail:

skola@naseskolapraha.cz