KONCEPCE NAŠEHO LYCEA

Radost

Věříme, že učení a výchova efektivně probíhají jen v prostředí,

kde jsou lidé společně rádi a mají i radost z toho, co dělají. 

Péče o vztahy jako priorita, slušnost

Naše lyceum vnímáme jako společenství se silnou vnitřní dynamikou. Proto se každý den aspoň na patnáct až dvacet minut všichni scházíme, abychom společně sdíleli své zážitky, potřeby a dojmy, rozhodovali o společných krocích, přemýšleli a měli možnost vnímat celek. Fungující vztahy, bezpečí a slušnost jsou u nás na prvním místě.

Systém práv a povinností, sounáležitost se školou a lidmi v ní

Pracujeme se systémem práv a povinností každého jedince. V úvodu roku s žáky společně nastavujeme jasná pravidla a hlasujeme o seznamu práv, která bychom chtěli ve škole všichni mít. Ke každému právu vždy náleží i konkrétní povinnost, která existenci práva podmiňuje. Např. Mám právo vyslovit své požadavky. Mám právo být v příjemném prostředí. Mám povinnost se podílet na jeho údržbě. Mám povinnost respektovat všechny kolem sebe.

Odpovědnost za sebe a za své učení

Každý žák se v Našem lyceu bude průběžně dostávat do situací, kdy bude mít odpovědnost nejen za sebe, ale i za chod školy. Proto se společně budeme dělit o dohlížení na úklid, řízení setkávání celé školy, koordinaci některých programů, udržování systému práv a povinností, patronství nad novými spolužáky, ale třeba i vedení školního bufetu :-). 

      K rozvoji odpovědnosti za své učení přispívá systém ověřování. Čas a místo ověřování míry zvládnutí učiva záleží na tom, jak se konkrétní žák domluví s průvodcem. Může si splnit výstupy z předmětu díky samostudiu dříve než ostatní žáci a později se věnovat více jiným oblastem. Zároveň si může splnění některých výstupů odložit. Důležité ale je, aby bylo vždy vše hotové do předem daného termínu. Schopnost rovnoměrně si rozložit práci je důležitou součástí vzdělávání na Našem lyceu, tím pádem je i předmětem hodnocení.

Odpovědnost za své okolí, orientace na přírodu a ekologii

Chceme, aby žáci na Našem lyceu vnímali své okolí a sounáležitost s ním. Může jít například o prosté třídění odpadu, ale na místě je i pomoc lidem, kteří se zrovna nemají tak dobře jako my, či vymýšlení a realizace projektů, které udělají svět lepším.

Rozvoj vědomostí vyváženě s dovednostmi

Jedno bez druhého dává jen malý smysl, doplňujeme proto rovnovážně každou oblast rychlostí přirozenou každému z nás.

Tvořivost v hledání nových přístupů ke vzdělávání

Chceme se sami učit, hledat, sdílet a propojovat. Snažíme se být v kontaktu se zajímavými středními školami, firmami s různým zaměřením a především s jednotlivými odborníky studijních oborů. Každý náš pedagog má za úkol mít vždy promyšlené dlouhodobé směřování svého seberozvoje v souvislosti se školou. Věříme, že dobře učíme své žáky jen v momentě, kdy se sami učíme.

Průběžné pozorování, vyhodnocování a ladění pedagogického procesu

Máme vizi, máme představu, jak k ní směřovat. Abychom byli neustále efektivní, budeme často komunikovat s žáky i s jejich rodiči. Zároveň počítáme s externí podporou ze strany odborníků, abychom byli schopni udržovat si sami nadhled.

Výjezdy, exkurze, pobyty mimo školu

Navštěvování firem, cestování do přírody či na zajímavá místa je nedílnou součástí našeho učení. Počítáme s tím, že během školního roku každý žák minimálně pětkrát, ale ideálně vícekrát, vyrazí na stáž/výjezd. Při návštěvách firem preferujeme domluvu s konkrétním žákem ohledně zaměření, aby získávaná praxe byla co nejpřínosnější. 

       Při výjezdech do přírody volíme i pobyt v drsnějších podmínkách na horolezeckých či skautských chatách, kde nemusí být vždy vynálezy jako elektřina či splachovací záchod. Žáci si plně zažijí pocit zodpovědnosti k sobě samému i k ostatním spolužákům a průvodcům. A věřte, že se to může hodit.

Praxe a diskuze

Naši studenti se budou v pravidelných intervalech v průběhu celého roku účastnit jednotlivých oborových praxí v domluvených firmách, společnostech či neziskových organizací. Naší vizí je organizace mnoha přednášek s odborníky v oblastech zájmu jednotlivých studentů a jejich profesního zaměření. Uvítáme spolupráci s rodiči, aby portfolio nabídek bylo co nejširší.